Research Output Prize Winners 2022-23

Faculty of Architecture 

Ali, S. Harris, Connolly, Creighton*, & Keil, Roger. 2022. Pandemic urbanism: Infectious diseases on a planet of cities. Polity.

 

Faculty of Arts 

Wong, John D.2022.Hong Kong Takes Flight : Commercial Aviation and the Making of a Global Hub, 1930s-1998. Cambridge, Massachusetts: Published by Harvard University Asia Center, Distributed by Harvard University Press.

 

Faculty of Business and Economics

Rogoff, Kenneth, & You, Yang*. 2023. Redeemable Platform Currencies. The Review of Economic Studies, 90(2), 975–1008. https://doi.org/10.1093/restud/rdac028

 

Faculty of Dentistry 

Han, Yuanyuan*, Koohi-Moghadam, Mohamad.*, Chen, Qixin*, Zhang, Lili*, Chopra, Hitesh, Zhang, Jun, & Dissanayaka, Waruna Lakmal*. 2022. HIF-1α Stabilization Boosts Pulp Regeneration by Modulating Cell Metabolism. Journal of Dental Research, 101(10), 1214–1226. https://doi.org/10.1177/00220345221091528

 

Faculty of Education

Tai, Kevin W.H.*, & Wong, Cathy C.Y. 2022. Empowering Students Through the Construction of a Translanguaging Space in an English as a First Language Classroom. Applied Linguistics. https://doi.org/10.1093/applin/amac069

 

Faculty of Engineering 

Feng, Yu*, Zeng, Zhenzhong, Searchinger, Timothy D., Ziegler, Alan D., Wu, Jie, Wang, Dashan, He, Xinyue, Elsen, Paul R., Ciais, Philippe, Xu, Rongrong, Guo, Zhilin, Peng, Liqing, Tao, Yiheng, Spracklen, Dominick V., Holden, Joseph, Liu, Xiaoping, Zheng, Yi, Xu, Peng, Chen, Ji*, Jiang, Xin, Song, Xiaopeng, Lakshmi, Venkataraman, Wood, Eric F., & Zheng, Chunmiao. 2022. Doubling of annual forest carbon loss over the tropics during the early twenty-first century. Nature Sustainability, 5(5), 444–451. https://doi.org/10.1038/s41893-022-00854-3

 

Faculty of Law

Ng, Michael*. 2022. Political Censorship in British Hong Kong: Freedom of Expression and the Law (1842–1997). Cambridge University Press.

 

Li Ka Shing Faculty of Medicine

Shuai, Huiping*, Chan, Jasper F.W.*, Hu, Bingjie*, Chai, Yue*, Yuen, Terrence T.T.*, Yin, Feifei, Huang, Xiner*, Yoon, Chaemin*, Hu, Jing-Chu, Liu, Huan*, Shi, Jialu*, Liu, Yuanchen*, Zhu, Tianrenzheng*, Zhang, Jinjin*, Hou, Yuxin*, Wang, Yixin*, Lu, Lu*, Cai, Jian-Piao*, Zhang, Anna J.*, Zhou, Jie*, Yuan, Shuofeng*, Brindley, Melinda A., Zhang, Bao-Zhong, Huang, Jian-Dong*, To, Kelvin K.W.*, Yuen, Kwok-Yung*,& Chu, Hin*. 2022. Attenuated replication and pathogenicity of SARS-CoV-2 B.1.1.529 Omicron. Nature,603(7902), 693–699. https://doi.org/10.1038/s41586-022-04442-5

 

Faculty of Science

Chen, Wei*, Zhu, Yudong, Xiu, Jingwei, Chen, Guocong, Liang, Haoming, Liu, Shunchang, Xue, Hansong, Birgersson, Erik, Ho, Jian Wei, Qin, Xinshun*, Lin, Jingyang*, Ma, Ruijie, Liu, Tao, He, Yanling*, Ng, Alan M.C., Guo, Xugang, He, Zhubing, Yan, He, Djurišić, Aleksandra B.*,& Hou, Yi. 2022. Monolithic perovskite/organic tandem solar cells with 23.6% efficiency enabled by reduced voltage losses and optimized interconnecting layer. Nature Energy, 7(3), 229–237. https://doi.org/10.1038/s41560-021-00966-8

 

Faculty of Social Sciences

Dreher, Axel, Fuchs, Andreas, Parks, Bradley, Strange, Austin*, & Tierney, Michael J.  2022. Banking on Beijing: The Aims and Impacts of China’s Overseas Development Program. Cambridge University Press.

 

Notes:
1. HKU members as indicated in the publication are marked by an asterisk *.
2. Hyperlinks are not provided for those who have already left HKU, or are not academic staff.

 

 

 


Back to HKU Internal Awards for Research Excellence